Temmuz ayının başında normalleşme adımlarıyla kısıtlamaların gevşetilmesi vaka sayılarında artışa neden oldu. Türkiye’de temmuz ayının başında 4 bin 500’e kadar gerileyen günlük vaka sayıları bugün 12 bin 500’e yaklaştı. Uzmanlar artışın nedenini Delta varyantına ve vatandaşların tedbirlere uymamasına bağlıyor.

Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte vaka sayılarında yaşanan artış dikkat çekici boyuta geldi. Türkiye’de temmuz başında 4 bin 500’e kadar gerileyen günlük vaka sayısı 12 bin 500’e yaklaştı. Uzmanlar artışı Delta varyantının diğer varyantlara göre bulaşıcılığının yüzde 60 fazla olması ve tedbirlerin gevşetilmesi sonrasında vatandaşların maske ve mesafe kurallarına uymamasına bağladı.

BALIKESİR’DE KURBAN BAYRAMI

SONRASINDA ARTIŞ GÖZLEMLENEBİLİR

10-16 Temmuz haftalık vaka sayısı rakamlarına göre Balıkesir, 100 binde 20.43 vaka sayısıyla diğer illere göre iyi durumda olmasına rağmen Kurban Bayramı tatili sonrasında yoğun turist ziyaretinden dolayı bu sayının yukarılara çıkabileceği konuşuluyor.

BALIKESİR’İN TURİZM BELDELERİNDE

AŞIRI YOĞUNLUK YAŞANDI

Kurban Bayramı tatili kapsamında Türkiye’nin birçok ilinden vatandaşlar Balıkesir’in sahil beldelerini tercih etti.  70 bin nüfusu bulunan Ayvalık’ın Kurban Bayramı’nda turistlerle birlikte nüfusunun 10-12 kata çıkması, Edremit, Burhaniye, Gömeç, Erdek ve Marmara Adaları’nda da aynı yoğunluğun yaşanması Koronavirüsü vakalarının yükselmesi tehdidini ortaya çıkardı. 

AŞILAMADA İYİ SEVİYEDEYİZ ANCAK

Balıkesir’in aşılamada yüzde 76,2 seviyesiyle Türkiye’de en fazla aşılamanın yapıldığı beş ilden biri olma başarısını ortaya koymasına karşın yoğun turist ziyareti tehlike yaratıyor. Vaka sayılarında yaşanabilecek olası artışların ise bazı tedbirleri yeniden gündeme getirecek.

VALİ ŞILDAK UYARDI

Vali Hasan Şıl­dak bu mü­ca­de­le­de ba­şa­rı­yı elde eden Ba­lı­ke­sir'i ted­bir­le­re uyma nok­ta­sın­da tek­rar has­sa­si­ye­te ça­ğır­dı. Şıl­dak, sos­yal medya he­sap­la­rın­dan yap­tı­ğı pay­la­şım­la vaka sa­yı­la­rı­nın ar­tı­şa geç­ti­ği­ni bil­di­rir­ken, sal­gı­na tek­rar yenik dü­şül­me­me­si için ted­bir­le­re uyma çağ­rı­sın­da bu­lun­du. Maske ve me­sa­fe ku­ral­la­rın­dan taviz ver­me­den, ka­pa­lı or­tam­lar­dan uzak du­rul­ma­sı­nın öne­mi­ni vur­gu­la­yan Vali Şıl­dak pay­la­şı­mın­da; “De­ğer­li Va­tan­daş­la­rı­mız. Son gün­ler­de vaka sa­yı­la­rı ye­ni­den yük­se­li­yor! Büyük fe­da­kar­lık­lar­la kont­ro­lü­nü sağ­la­dı­ğı­mız sal­gı­na tek­rar yenik düş­me­ye­lim. Bunun için ted­bir­le­ri sür­dür­me­miz ge­re­ki­yor! Me­sa­fe ve maske ku­ral­la­rı­na uya­lım, Ka­la­ba­lık or­tam­lar­dan uzak du­ra­lım!” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.