KEPSUT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

2886 sayılı kanunun 45-48. Maddeleri ile şartnamesinde yazılı hükümler dahilinde, Mülkiyeti Belediyemize ait 2 adet taşınmaz kiraya verilecektir.

İlçemizin Yaylabaşı Mahallesi Köyiçi Mevkii 129 ada 13 parsel numaralı 164,66 m² yüzölçümlü taşınmazda bulunan işyerinin (kahvehane) 04.10.2023 Çarşamba günü saat:14:00’ de Belediye Encümeni huzurunda Belediyemize ait Mehmet Karabey Kültür Merkezinde yapılacak olan 3(üç) yıllığına kiraya verilme ihalesinde, muhammen bedel olarak aylık 700,00-TL. (yediyüztürklirası) kira bedeli takdir edilmiş olup, %3 geçici teminat olarak 756,00-TLdir.

İlçemizin Kasapzade Mahallesi Sanayi Bölgesinde bulunan 30,00 m² yüzölçümlü 11 Nolu dükkânın 04.10.2023 Çarşamba günü saat:14:30’ de Belediye Encümeni huzurunda Belediyemize ait Mehmet Karabey Kültür Merkezinde yapılacak olan  3(üç) yıl müddetle kiraya verilme ihalesinde, muhammen bedel olarak aylık 1.000,00-TL. (bintürklirası) kira bedeli takdir edilmiş olup, %3 geçici teminat olarak 1.080,00-TL’ dir.

İhale ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

İsteklilerin;
a) Gerçek kişiler için Nüfus Cüzdanı fotokopisini ve ikametgâh belgelerini,
b) Belediyeye borcu (Emlak, ÇTV, Kira vb borçlar) olmadığına dair belgeyi,
c) İhaleye katılabilmeleri için geçici teminat bedelini en geç 04/10/2023 Çarşamba günü saat 12:00’a kadar yatırmış olmak,

d) İstekliler adına iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile noter onaylı imza sirküleri,
e) Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasında ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

2886 sayılı kanunun 6. Maddesinde adı geçen şahıslar ihaleye katılamazlar.
Alakalılara ilanen duyurulur.

#ilangovtr Basın No ILN01896689