2023 YILI KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI

BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 YILI KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/654270

1-İdarenin

a) Adı

:

BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Bahçelievler Mahallesi, Menekşe Sokak, No: 1 10100 ALTIEYLÜL/BALIKESİR

c) Telefon ve faks numarası

:

2662411944 - 2662416652

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

2023 YILI KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

80 KALEM KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ DEPOSU

ç) Süresi/teslim tarihi

:

YÜKLENİCİ FİRMA MALIN TAMAMINI TEK SEFERDE, SÖZLEŞME TARİHİNDEN İTİBAREN 20 TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ DEPOSUNA TESLİM EDECEKTİR.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı gün işe başlanır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

06.07.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

İHALE VE SATINALMA BİRİMİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

a)İhale komisyonu tarafından yapılacak teklif değerlendirme sonucunda;

Katılım ve yeterlilik belgeleri uygun olan ilk 2 (iki) istekli teklif ettikleri 80 kalem kırtasiye malzemesi için 1'er adet numune teslim etmek zorundadır.

b) Katılım ve yeterlilik belgeleri uygun olan isteklilerden; ihale komisyonunca belirtilen tarih ve saate kadar elden, posta veya kargo yolu ile ihale birimince tutanak karşılığı numuneler teslim alınacaktır.

c) Numunelerin teslim şekli; numune/numunelerin üzerlerine isteklinin adı ve unvanı, birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen mal/iş kaleminin adı, birim teklif cetvelindeki sıra numarası firma adı ve markası belirtir bilgileri içerir etiket yapıştırılarak teslim edeceklerdir.

ç) İhale sonucunda "Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif Sahibi" olarak karar verilen ve sözleşme imzalanan istekliye ait numuneler Muayene ve Kabul Komisyonu tutanakları imzalanıncaya; ''Ekonomik Açıdan En Avantajlı 2. Teklif Sahibi'' istekliye ait numuneler sözleşme imzalanıncaya kadar idaremizde muhafaza edilecektir. En avantajlı teklif sahibi istekliye ait numuneler Muayene ve Kabul Komisyonu tutanağının imzalanmasına müteakip 30 (otuz) gün içerisinde dilekçe ile idaremize başvuru yapıldığı takdirde; En Avantajlı 2. Teklif Sahibi istekliye ait numuneler sözleşme imzalanmasını müteakip 30 (otuz) gün içerisinde dilekçe ile idaremize başvuru yapıldığı takdirde firmalara teslim edilecektir. Söz konusu 30 (otuz) günlük süre sonrasında yapılacak numune teslim başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr Basın No 1852093