1-Yukarıda  yazılı bulunan taşınmazlar, hizalarında gösterilen  muhammen satış bedelleri üzerinden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle satışı yapılacaktır.

2-İhaleler, yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde  Altıeylül Belediyesi Sultan Abdülhamit Han Gelişim Merkezi (ALGEM) 2. kat Belediye Encümen  Salonunda yapılacaktır. İhalelere ait şartnameler mesai saatleri içinde  Altıeylül Belediyesi Emlak ve İstimlak  Müdürlüğünden görülebilir.

 3-Taşınmazların ihalelerine son müracaat tarihi ihale  günü ihale saatine kadardır. ( İstekliler müracaatlarını faks ile yapılabilirler ancak ihaleye bizzat katılacaklardır.)  Müracaat tarih ve saatinden sonra yapılan müracaatlar  kabul edilmeyecektir.

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerde aranacak şartlar ve belgeler:

a- İsteklinin gerçek kişi olması halinde, kimliğini belirleyecek resmi belge (Pasaport, Ehliyet vb.) ve TC. kimlik numarası ile,                                                                                                             

b- İsteklinin Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslını veya noter tasdikli suretinin (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca Onaylanmış olması gerekir.)

-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi İhalenin yapıldığı yılda alınmış veya geçerliliği devam eden imza sirküleri, ihalenin yapıldığı yılda  noterden onaylanmış olacaktır.

d- İstekliler adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekilin yine noter tasdikli    imza beyannamesi (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca Onaylanmış olması gerekir.)

e-Ortak girişim olması halinde  noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

f-Geçici Teminatlar Altıeylül Belediyesi  Sultan Abdülhamit Han Gelişim Merkezi ve  Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi (Asuva Park) Ek Hizmet Binasında bulunan Emlak Şubesi Veznelerine yatırabileceklerdir.

4-Belediyemize doğrudan veya dolaylı  borcu olan gerçek ve tüzel kişiler ihaleye katılamazlar. Şayet ihaleye  katılıp ihale üzerinde kaldığı ve borcu olduğu tespit edilirse arsa satış işlemi  fesh edilir, geçici  teminat idarece irad kaydedilir.

5-İlana yazılmayan bilgiler şartnamede ve sözleşmede mevcut olup, ihaleye katılan her istekli satılacak arsayı görmüş, imzaladığı bu şartnamedeki  şartları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

6-İhalenin onaylanmasından sonra yasal süre içerisinde  alıcıya tebligat yapılacak olup ,tebliğ tarihinden itibaren satılan arsaların ücretini ödeyip 30 gün içerisinde  tapu devrini yapmak için tapuya başvurmayan kişilerin  satış işlemleri iptal edilecek olup, ödedikleri ücretler Belediyemize irad kaydedilecektir.   

7-İhale, uhdesinde kalmayan şahıs ve hükmi şahısların yatırmış oldukları geçici  teminatlar, dilekçelerinde belirtilen banka hesaplarına iade edilecektir.

8-Bu ilan, satılık arsa  talebi ile ilgili Altıeylül Belediyesine  verilen dilekçe sahiplerine  duyuru mahiyetindedir.

9-Bir ihale bitmeden diğerine geçilmeyecektir. İhale komisyonu listedeki sıraya bağlı kalmak zorunda değildir.

10-Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

 11- İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENİLEN BELGELER

a)Nüfüs Cüzdanı Fotokopisi,Ehliyet fotokopisi veya pasaporttan herhangi biri.

b)Geçiçi Teminat yatırıldığına dair belge

c)Belediyemize borcu olup olmadığına dair belge

d)İkametgah İlmühaberi,

e)Tüzel kişiler için ticari sicil gazetesi, yetki belgesi ve yetki belgesi ve yetkililere ait imza sirküleri

f)"Vekaleten İhaleye katılma halinde, İstekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tastikli imza beyannamesi,"

g) İsteklinin Kooperatif, Dernek, Oda Federasyon, Konfedarasyon veya Vakıf olması halinde tüzel kişilerini kanıtlayıcı belge ile temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sürküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.

 İSTEKLİLERİN BELGELERİ İLE BİRLİKTE İHALE GÜNÜ İHALE SAATİNDEN EN AZ 30 DAKİKA ÖNCE ALTIEYLÜL BELEDİYESİ SULTAN ABDÜLHAMİT HAN GELİŞİM MERKEZİ (ALGEM) ENCÜMEN TOPLANTI SALONUNDA  HAZIR BULUNMALARI GEREKMEKTEDİR. İHALEYE KATILMAK İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELERDE EKSİKLİK OLMASI HALİNDE DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

İlan Olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01896399