KLİMA SANTRALİ İÇİN FİLTRE SATIN ALINACAKTIR

DEVLET HASTANESİ -ATATÜRK SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

12 Kalem Klima Santrali İçin Filtre Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/490600

1-İdarenin

a) Adı

:

DEVLET HASTANESİ -ATATÜRK SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

Gaziosmanpaşa Mah. 381. Sk. İzmir Yolu Mevkii No:2 10100 BALIKESİR MERKEZ/BALIKESİR

c) Telefon ve faks numarası

:

2664604000 - 2664604039

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

12 Kalem Klima Santrali İçin Filtre Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

12 Kalem Klima Santrali İçin filtre Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Hastanemiz Biyomedikal Tüketim Deposuna teslim edilecek

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmeyi müteakip işe başlanacak olup 6 ay içerisinde (31.12.2023 tarihine kadar) malzemeler teslim edilecektir. Hastanelerce verilecek siparişlere istinaden en geç 10 (On) takvim günü içerisinde peyder pey Teknik Şartnamede belirtilen şartlar doğrultusunda (sözleşme süresince) teslim edilecektir. Malzemelerin hastanenin ilgili deposuna kadar teslimi yükleniciye aittir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

08.06.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi İhale Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

a)-Numunenin teslim tarihi ve teslim adresi, idare tarafından tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında belirlenerek ve ilgililere tebliğ edilecektir.Teknik şartnamede belirtilen kadar numuneyi, teknik şartnamede belirtilmemiş ise en az 1 adet (rulo, şişe, kutu, paket, v.b.) numune getirecek ve teklif ettikleri kalem veya kalemlere ait ürünleri (orijinal kutu-ambalaj-şişe v.s). teklif sırası, firma ve ürünün adı belirtilerek "Numune Teslim Tutanağı" ile birlikte numune teslim tarihine kadar satınalma birimine teslim edeceklerdir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No 1832651